GMAC עובדת ביחד עם מספר תוכניות MBA על פיתוח טופס ממליצים אחיד עם שאלות משותפות ואחידות, שיקל על מועמדים שפונים למספר תוכניות ועל הממליצים שלהם. הטופס יאפשר לממליצים לענות בדיוק על אותן שאלות עבור מספר תוכניות.

בין התוכניות שמשתתפות ביוזמה ניתן למצוא את מישיגן, קורנל ו-NYU.
ניתן להוריד את הטופס מאתר GMAC:

Common Letter of Recommendation Template (PDF)
Common Letter of Recommendation Template (Word)