ההגשות לסיבוב הראשון לתוכניות ה-MBA שמתחילות ב-2024 הסתיימו, ובשבוע האחרון 21 מלקוחות ארינגו שהגישו ל-MIT קיבלו זימון לראיון! 14 מהם לתוכנית ה-MBA הרגילה של MIT Sloan, ועוד 7 לתוכנית MIT Sloan Fellows. בהצלחה לכולכם!!

להלן תוכלו למצוא את שאלות הראיון הנפוצות ב-MIT Sloan, מתוך דוחות ראיון שנאספו בשנים האחרונות ממועמדי ארינגו. לתיאום הכנה לראיון צרו קשר עם ארינגו.

  1. Why MIT Sloan?

Undoubtedly, one of the most critical questions you'll face during your MIT Sloan MBA interview is why you're interested in MIT. Admissions committees want to see genuine enthusiasm and an understanding of what sets MIT Sloan apart. To answer this question, highlight the school's unique programs, your alignment with its mission, and the specific aspects that make it your top choice.

  1. Why pursue an MBA, and why now?

Interviewers aim to understand your motivations for seeking an MBA at this point in your career. Be prepared to articulate your goals, what you hope to gain from the MBA experience, and why this is the right time to make this investment in your professional development.

  1. What has changed since you submitted your application?

This question assesses your ability to adapt and your level of self-awareness. Highlight any notable developments in your life or career since you submitted your application. Share how these changes have influenced your aspirations and why they reinforce your commitment to pursuing an MBA.

  1. Tell me about a time you had to work in a team.

MIT Sloan values collaboration, and this question seeks to evaluate your teamwork skills. Share a specific instance where you successfully contributed to a team, including the challenges you faced and your role in resolving them.

  1. Describe a significant project or innovation.

Discuss a project or innovation that had a notable impact on your work or organization. Explain your role, the challenges you encountered, and how you managed to drive success. Be sure to emphasize your leadership and problem-solving abilities.

  1. Tell me about a time you faced a difficult team member.

Team dynamics play a significant role in your MBA journey. Describe an experience where you dealt with a challenging team member. Highlight your ability to manage conflicts, foster cooperation, and achieve positive outcomes.

  1. How do you handle ambiguity in your day-to-day work?

MIT Sloan values candidates who can thrive in uncertain situations. Share an example of a time when you successfully navigated through ambiguity, demonstrating your adaptability and problem-solving skills.

  1. Why MIT, beyond what's in your application?

This question delves deeper into your knowledge of MIT Sloan. Showcase your research and understanding of the school's culture, programs, and values. Discuss specific resources, clubs, or professors that align with your goals and interests.

  1. Have anything significant to add?

This open-ended question allows you to address any aspects of your application or candidacy that you feel require further explanation. Use it wisely to reinforce your strengths or address any potential weaknesses.

  1. Do you have any questions for me?

The interview is a two-way street. Prepare thoughtful questions about MIT Sloan or the interviewer's experience to demonstrate your genuine interest in the program.