GMAC יצרה תוכנית חדשה המיועדת למועמדים ללימודי מנהל עסקים שעבורם דמי בחינת ה- GMAT גבוהים מדי. התוכנית מאפשרת לבתי ספר למנהל עסקים להגיש בכל שנה 10 בקשות לויתור על דמי הבחינה, אותן יוכלו בתי הספר להציע למועמדים שלא יכולים לשלם את דמי הבחינה בסך $250.
GMAC מעודדת את בתי הספר להציע את ההנחות הללו כחלק ממלגות על בסיס צורך ותוכניות לסיוע כלכלי. בתי הספר יוכלו גם להשתמש בהנחות כדי לגייס מועמדים ממדינות או איזורים פחות מפותחים.
חשוב לציין כי GMAC לא נותנת הנחות כאלו למועמדים באופן ישיר, אלא רק דרך בתי הספר.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)
עדכוני Top MBA בפייסבוק